Aktualności

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, we współpracy z gminą Jodłowa - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa na lepsze jutro”, nr Projektu RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1.  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.