Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Jodłowa lub gminę Brzyska poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenie do aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej 60% uczestników/czek projektu, w tym do zatrudnienia 23% uczestników/czek projektu do 31.12.2017r.
Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. do 31.12.2017r.
Co oferujemy?
W ramach Projektu UP skorzystają z następujących zadań i form wsparcia:
I.    Określenie ścieżki reintegracji:
- diagnoza sfery psychologicznej
- diagnoza sytuacji życiowej i zdrowotnej
- diagnoza sytuacji zawodowej
- sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji
II.    Realizacja ścieżki integracji :
- warsztaty rozwoju osobistego
- grupowe poradnictwo specjalistyczne
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne
- kurs podstaw obsługi komputera
- kurs języka angielskiego
- kurs kreacji wizerunku
- usługi prozdrowotne
- zasiłki celowe (realizuje GOPS Jodłowa - Partner)
III.    Wsparcie społeczne rodzin:
- life coaching dla uczestników i ich rodzin
- terapia psychologiczna rodzinna
- pomoc prawna dla rodzin
- Akademia Rodziny - integracja społeczna przez dostęp do kultury i sportu
IV.    Wsparcie zawodowe:
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe

 Dla kogo?
Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Jodłowa lub gminy Brzyska, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późń. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późń. zm.) i ich rodziny.
Udział w projekcie „Szansa na lepsze jutro” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.