Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Jodłowa lub gminy Brzyska, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późń. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późń. zm.) i ich rodziny.
Udział w projekcie „Szansa na lepsze jutro” jest całkowicie BEZPŁATNY